Reunió avaluació treball de la junta directiva de VSF
Reunió avaluació treball de la junta directiva de VSF

La finalitat primordial de l'Associació serà la de contribuir a que els drets fonamentals de les persones i dels pobles siguin respectats arreu del món mitjançant la realització de projectes i intervencions de cooperació al desenvolupament i accions de sensibilització de la població dels països enriquits sobre la situació dels països empobrits i les seves causes i conseqüències.

Els principals objectius són:
1. Cooperar amb els països empobrits, a través de les seves organitzacions locals, en l’eradicació de la pobresa, fomentant el seu desenvolupament humà, integral i sostenible amb els seus components econòmics, socials, culturals, lingüístics, de gènere, ambientals i personals.
2. Fomentar l’empoderament econòmic, polític, social, cultural i educatiu de la dona, promovent i trasversalitzant, per un costat, la perspectiva de gènere com a procés de valoració de les implicacions que tenen per a les dones i per als homes les diverses intervencions que es planifiquen, i prevenint, per l’altre, les violències sexuals i sexo-específiques tal com estan definides a l’article 1r. de la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20/12/1993.
3. Donar suport a les organitzacions socials dels països empobrits, impulsant la seva coordinació i el treball en xarxa amb la finalitat de treballar conjuntamente, de forma complementària i no competitiva, respectant les especificitats de cada col·lectiu i fent que aquestes diferències esdevinguin, no factors obstaculitzadors de la cooperació, sinó font d’energia constructiva i d’enriquiment mutu.
4. Reconèixer el protagonisme principal de tot el procés de desenvolupament humà, integral i sostenible a la pròpia societat concernida en la concepció, disseny, execució i avaluació de les intervencions transformadores, tant internes com externes, per tal de facilitar l’apropiació del desenvolupament endogen arrelat en el context social i cultural autòcton. Aquest reconeixement s’estén al respecte al dret dels països empobrits a decidir per ells mateixos i escollir el seu propi destí.
5. Col·laborar amb les institucions internacionals i altres agents de cooperació en la tasca comuna de recerca de respostes a les necessitats de les poblacions més vulnerables dels països empobrits i donar suport als diferents processos democratitzadors des d’una perspectiva participativa.
6. Donar suport i encoratjar de forma decidida els agents de desenvolupament dels països empobrits per acompanyar-los en els seus esforços per a assolir la pau positiva i perquè es respectin els drets fonamentals.
7. Informar, formar i sensibilitzar la ciutadania dels països enriquits sobre la realitat dels països empobrits i les causes i conseqüències de les desigualtats “Nord-Sud”:
• donant una imatge equilibrada i respectuosa dels pobles que treballen per construir la seva pròpia identitat i el seu propi desenvolupament, superant tòpics, prejudicis i estereotips;
• orientant el treball a l’aprenentatge comú des de la interculturalitat, afavorint relacions humanes i socials basades en la justícia social i el respecte a la dignitat humana, en la riquesa de les diferències, en objectius i necessitats comunes i en la democràcia participativa;
• promovent el respecte i la conservació del patrimoni cultural i la biodiversitat;
• impulsant la presa de consciència de les repercussions que els comportaments individuals i col·lectius tenen sobre els països empobrits;
• fomentant el respecte als drets fonamentals de la persona humana, dels pobles i de les minories.
8. Donar suport en el sí de la societat civil organitzada i de la població en general al foment de valors, actituds i comportaments individuals i col·lectius compromesos en el desenvolupament humà, integral i sostenible dels països empobrits.
9. Donar suport als processos de pau positiva, intentant que les parts implicades en els diversos conflictes donin prioritat, no als interessos propis, sinó als dels pobles i comunitats a les quals pertanyen.
10. Donar suport a les iniciatives i a les polítiques efectives de:
• conservació del patrimoni natural i la biodiversitat com a font de riquesa i de benestar i per tal de garantir el desenvolupament en el futur;
• promoció del desenvolupament sostenible en tots els aspectes de l’activitat humana i com a estratègia de creixement econòmic;
• foment de les iniciatives d’educació ambiental com a eina que estimula, a través del poder que dóna el coneixement, la participació de la ciutadania en la resolució dels problemes ambientals;
• creació de condicions favorables per a l’establiment de relacions mútuament beneficioses entre institucions acadèmiques i de recerca dels països desenvolupats i dels empobrits;
• potenciació del respecte, la valoració i la recuperació del patrimoni cultural, inclòs el patrimoni immaterial i la diversitat cultural i lingüística.
11. Treballar per anar construint una cultura de la pau.
12. Fomentar el diàleg intercultural i l’apropament entre les diverses cultures.
13. Col·laborar amb les persones immigrades i les seves associacions per tal que:
• en els països d’acollida, puguin accedir a una ciutadania de ple dret i es posin en marxa estratègies de promoció de la interculturalitat i la participació de les persones immigrades i siguin reconegudes les seves aportacions;
• en els països d’origen arribin a convertir-se en agents actius de desenvolupament humà, integral i sostenible i de dinamització i cohesió del teixit social.

Interwiu à Antoine Kaburahe-IWACU
1.pdf
Documento Adobe Acrobat 429.1 KB
Què està passant a Burundi?
5.pdf
Documento Adobe Acrobat 151.6 KB
Pierre Nkurunziza crée une Commission Nationale de Dialogue interburundais
2.pdf
Documento Adobe Acrobat 197.5 KB
¿Provoca Occidente la inmigración de los africanos?
4.pdf
Documento Adobe Acrobat 317.6 KB